Wetgeving rond asbest


De wetgeving rond asbest

let op asbest

Asbestverwijdering moet worden uitgevoerd volgens de geldende wetgeving en normen. Zowel de Belgische als de Europese wetgever stelt strikte eisen aan het verwijderen van asbest. Asbestos Removal is een erkend asbestverwijderaar en beschikt over alle nodige certificaten.

Asbestinventaris

Vooraleer met de asbestsanering kan begonnen worden moet er altijd een asbestinventaris worden opgemaakt. Dit kan enkel gebeuren door een onafhankelijk en erkend labo. Wij werken hiervoor samen met de beste labo's die de hoogste garanties bieden op gebied van veiligheid en kwaliteit.

Bij een asbestsanering in een bedrijf moet de asbestinventaris worden voorgelegd aan het comité PBW of aan de vakbondsafvaardiging. De werkgever moet de inventaris bijhouden. Hij kan door een bevoegd ambtenaar steeds opgevraagd worden.

Tijdens een asbestinventarisering voeren de inspecteurs een visuele controle uit en nemen ze stalen van vermoedelijk asbesthoudende materialen. Nadien wordt er een rapport opgemaakt: de eigenlijke asbestinventaris. De inventaris bevat tevens een risicoanalyse, eventueel afgestemd op de geplande werken.

Wat zegt de wet over asbest?

Hier vindt u het Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

Asbestos Removal beschikt over de nodige certificaten om asbestsaneringen te mogen uitvoeren. Al onze werknemers beschikken over een VCA certificaat en hebben de specifieke opleiding 'asbest' gevolgd. Onze werfleiders zijn VCA niveau 1 of 2 gecertificeerd en hebben een EHBO opleiding gevolgd.

Hieronder vindt u meer informatie over de wetgeving in België:

 • Vanaf het einde van de jaren ’70 werkt de overheid aan de invoering van beschermende maatregelen. Eerst werden de gevaarlijkste manipulaties en toepassingen verboden.
 • Geleidelijk aan werden onder invloed van de Europese regelgeving meer preventiemaatregelen voor werken met asbest opgelegd, en blootstellingsgrenzen vastgesteld. Deze worden in de loop der jaren almaar strenger
 • Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever verplicht om een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf. Bij het KB van maart 2006 werden deze regels nog verstrengd ten bate van de werknemers. De inventaris is niet enkel een opsomming van alle asbesthoudende materialen, want er moet ook een beheersprogamma aan gekoppeld worden met een jaarlijkse evaluatie
 • In 1998 kwam het verbod op het vervaardigen en het gebruik van een zeer groot aantal asbesttoepassingen, waardoor men eigenlijk toen al over een asbestverbod kon spreken. Het totaal asbestverbod kwam er echter met volgend KB
 • Het KB van 23/10/2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. De primaire en secundaire verwerking en bewerking van asbest zijn bijgevolg volledig gestopt
 • Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever verplicht om een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf. Bij het KB van maart 2006 werden deze regels nog verstrengd ten bate van de werknemers
 • Het KB van 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Het KB van 2007: erkenning en certificering gespecialiseerde erkende asbestverwijderingsbedrijven
 • Toekomst: gezien asbestcement in onze buurlanden (oa Frankrijk en Nederland) als gevaarlijk voor de gezondheid beschouwd wordt zal men in België vermoedelijk ook binnen afzienbare tijd deze toepassingen laten verwijderen door enkel erkende en gecertificeerde arbeiders

Referenties en activiteiten sector :

Wij doen asbestsaneringen zowel in de bouw als in de industrie.

Asbestsanering in industriële sectoren:

 • (petro)chemie
 • Voeding
 • Pharmacie
 • Afvalverwerking
 • Energie
 • Opslag
 • Procesindustrie
 • Scheepsbouw
 • Etc.

Asbestsanering in de bouwsector:

 • Kantoorgebouwen
 • Commerciële- of handelsruimtes
 • Publieke gebouwen
 • Scholen
 • Ziekenhuizen
 • Etc

Viabuild Logo Build to connect

 

Volg ons op

© 2014 Viabuild - Created by Webregion